Aktualności

PLAN UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/15

DOSTĘPNY JEST W ZAKŁADCE PLAN UCZNIÓW

UWAGA!!!

RODZICE, OPIEKUNOWIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS:

II, III i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie

Dyrektor Zespołu Szkół w Mętowie informuje, że w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do wyprawki szkolnej dla uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej , których dochód na członka rodziny nie przekracza 539,00 złotych netto.
Informujemy , że z pomocy mogą również skorzystać uczniowie:
  • słabowidzący,
  • niesłyszącycy,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z póżn. zm.)

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania wniosków mija 04.09.2014 r.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014-15

Nasza szkoła w spocie promującym kampanię

„SAM ZOBACZ, JAK WIELE SIĘ ZMIENIŁO”!

Banery przedstawiające chłopca stojącego na tle budynku Zespołu Szkół w Mętowie można zobaczyć w Lublinie, m. in. przy ul. Kunickiego. To część kampanii wizerunkowo- promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod hasłem „Sam zobacz, jak wiele się zmieniło”. Spot promujący kampanię można obejrzeć w TVP Lublin oraz kinach, dostępny jest też na stronach:

SPOT REKLAMOWY 1

SPOT REKLAMOWY 2

STYPENDYSTKA W NASZEJ SZKOLE

Beata Wadowska stypendystką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W roku szkolnym 2013/2014 uczennica kl.Ia uczestniczy w projekcie - Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Opiekę dydaktyczną nad rozwojem edukacyjnym Beaty sprawuje pani Magdalena Małek, nauczyciel chemii. Uczennica bierze udział w licznych projektach, konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Beata jest wspaniałą, zdolną i ambitną uczennicą, osiągającą wysokie wyniki w nauce, szczególnie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Swoją nienaganną postawą, tak w szkole jak i w życiu prywatnym, daje przykład, że ciężka i systematyczna praca przynosi efekty. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy, aby udało się go przekuć w inne. Ogromne podziękowania i słowa uznania kierujemy również do rodziców naszej stypendystki.

Projekt „www.praktyki.wh.umcs”

Informujemy, iż w roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

GÓRA STRONY